Zawiadomienie o wyborze oferty

Utworzono: środa, 22 sierpień 2018 Poprawiono: środa, 22 sierpień 2018 Opublikowano: środa, 22 sierpień 2018 Super User

Wola Dębińska, 22.08.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zadanie:

Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019

 

Część 1 – I trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska

 

Cześć 2 - II trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska

 

 1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
 2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Kwota oferty brutto

Punkty przyznane w kryterium cena 100%

1

Biuro Podróży POLTRANS Spółka z.o.o., 33-240 Żabno, ul. Ks. Jarosza 5

Cześć I – 68 268,90

Cześć II –64 470,80

Cześć I – Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

Cześć II - Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

2

Usługi Autokarowe, Adam Sak, 33-240 Żabno, ul. Powstańców Warszawy 19

Cześć I – 63 089,50

Cześć II –58 010,80

Cześć I – Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

Cześć II- Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

 

Firma Transportowo-Usługowa”FTU” Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szl.

Cześć I – 51 132,80

Cześć II – 43 669,60

Cześć I –100,00

Cześć II -100,00

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr inź Agata Jankowska

.......................................................
/Kierownik Zamawiające

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa
 2. a/a

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Utworzono: piątek, 20 lipiec 2018 Poprawiono: piątek, 20 lipiec 2018 Opublikowano: piątek, 20 lipiec 2018 Super User

Wola Dębińska, 20.07.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(nowe)

na zadanie

p.n.: Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019

 

I. Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej im. Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno
Tel/faks 6658218
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http//:www.szkolawola.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Na podstawie; art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

III, Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Dębno do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Dowozy obowiązują w dniach nauki w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
 2. Przywóz odbywał się będzie w godzinach porannych, zaś odwóz w popołudniowych, według harmonogramu stanowiącego zał. nr 5 do zaproszenia.
 3. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz około 80 uczniów dziennie, przez okres ok 190 dni (przywóz i odwóz) na trasach:
 • I trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska – o długości ok 29 km (dziennie - 1 kursy każdy jednym pojazdem) – 51 osób. (przez jeden kurs Zamawiający rozumie przywóz dzieci rano do szkoły i odwóz popołudniu).
 • 2) II trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska – o długości ok. 34 km (dziennie–1 kurs każdy jednym pojazdem) – 32 osoby. (przez jeden kurs Zamawiający rozumie przywóz dzieci rano do szkoły i odwóz popołudniu).
 1. Ze względu na organizację pracy szkoły, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kursów określonych w ust. 3.
 2. Łączna ilość km dziennie na obydwu trasach wynosi maksymalnie 63 km.
 3. Harmonogram rozkładu jazdy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą.
 4. Liczba uczniów oraz dni są wartościami maksymalnymi i mogą być mniejsze od ilości uczniów faktycznie korzystających z przewozu oraz ilości dni, w których przewóz będzie wykonywany.
 5. Pojazdy, jakimi będzie wykonywane zamówienie powinny posiadać, odpowiednio dla części nr 1 zamówienia min 51 miejsc siedzących dla części nr 2 zamówienia min 32 miejsc siedzących, oraz być zdatne do użytkowania tj. posiadać aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie ewentualne zmiany tras i godzin przewozu uczniów w zależności od zmiany organizacji pracy szkoły.
 7. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia, określający trasy przejazdów z podanymi kilometrami, godzinami wyjazdów i przyjazdów.
 8. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może się odbywać wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. W ramach wykonywanego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przewozu innych osób.
 9. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę przewożonych uczniów. Wykonawca w tym zakresie zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, które szczegółowo określa wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do zaproszenia.

 

IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:

 

Część 1 - I trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska

Cześć 2 - II trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 03.09.2018 r.

Termin zakończenia: 21.06.2019 r.

 

VI, Kryteria wyboru:

Najniższa cena.

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

P1 = (Cn / Cr) * 100

gdzie:

P1 – liczba punktów w kryterium cena przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa cena zaoferowana w postępowaniu
Cr – cena rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który wykaże, że:

 1. Posiada aktualne zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1907 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
 2. Posiada:
 • Dla części nr 1 – minimum 1 pojazd mogący przewieź min. 48 osób
 • Dla części nr 2 – minimum 1 pojazd mogący przewieźć min 32 osoby

(Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać iż spełnia warunek dla obu części zamówienia, natomiast jeżeli składa na cześć 1 lub cześć 2 wykaże spełnienie warunku w odniesieniu do części na którą składa ofertę.

 1. Dysponuje:
 • Co najmniej jednym kierowcą z kwalifikacjami do kierowania autobusami z prawem jazdy kat. D oraz ukończonym kursem na przewóz osób,
 • Co najmniej jednym opiekunem posiadającym ukończony kurs w zakresie BHP oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

(Opis w/w warunku dotyczy części nr 1 lub części nr, 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, iż dysponuje:

 • co najmniej dwoma kierowcami z kwalifikacjami do kierowania autobusami z prawem jazdy kat. D oraz ukończonym kursem na przewóz osób,
 • co najmniej dwoma opiekunami posiadającym ukończony kurs w zakresie BHP oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert i przygotować ofertę zgodnie z jego wymogami.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia określonych w rozdz. III zaproszenia.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
 4. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia
 5. Wykaz posiadanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia
 6. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia
 7. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub pisemnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 10. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 11. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową.
 2. Cena brutto powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności: paliwo, amortyzacje sprzętu, koszty przeglądów technicznych, napraw, wynagrodzenia pracowników, koszt uruchomienia taboru zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu obsługującego daną trasę itp.
 3. Cena oferty brutto uwzględnia wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie.
 5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cenę ostateczną wykonania przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

X. Opis dotyczący dokumentów i oświadczeń.

 

 1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
 2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Niedołączenie formularza ofertowego do oferty powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 4. W przypadku braku pozostałych oświadczeń lub dokumentów w ofercie Wykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełniania. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.
 5. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • Oczywiste omyłki pisarskie
 • Oczywiste omyłki rachunkowe

Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XI. Termin i tryb składania ofert:

 

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2018 r. do godziny 10:00 w jednej z następujących form:
   1. przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-852 Dębno, Wola Dębińska 330, lub
   2. złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – pokój nr 7 w terminie do10.08.2018.do godz.10:00
  2. W przypadku złożenia oferty osobiście lub przesłania pocztą, ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą:

Adres (firma) wykonawcy

Publiczna Szkoła Podstawowa

im Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

 

Oferta na zadanie pn.:

Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019 – część nr ……..

 

Nie otwierać przed 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną natychmiast zwrócone nadawcy.

 

XII. Informacje o formalnościach

 

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania o adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli sa miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 • Unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 • Przedstawienia zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Dębno na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na trasach objętych zaproszeniem.
 • Przedstawienia uprawnień kierowców (ksero prawa jazdy oraz ukończonego kursu na przewóz osób).
 • Przedstawienia zaświadczeń opiekunów o ukończonych kursie w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Przedstawienia aktualnego badania techniczne pojazdów, którymi będzie realizował usługę (ksero dokumentu potwierdzającego wykonanie badania technicznego)

 

XIII. Osoba do kontaktu:

 

Pani Katarzyna Wolak

Tel/fax 146658218

 

XIV. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz posiadanego sprzętu
 3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób
 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 5. Załącznik nr 5 - Harmonogram

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr  inż. Agata Jankowska

 

Otrzymują:

 • adresat
 • a/a

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Utworzono: piątek, 20 lipiec 2018 Poprawiono: piątek, 20 lipiec 2018 Opublikowano: piątek, 20 lipiec 2018 Super User

Dębno, dnia 20.07.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

Wg rozdzielnika

Dot. postępowania na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019”.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej informuje, że prowadzone postępowanie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1579 z późn. zm.) na przedmiotowe zadanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą ocenę ofert oraz zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wada polega na błędnym zapisie wprowadzonym do formularza ofertowego (w tabeli kalkulacji) niezgodnym z treścią zaproszenia do składania ofert oraz wzorem umowy. tj. w części I– jest – Trasa nr 1 (4 kursy)Wola Dębińska – Jastew – Maszkienice – Wola Dębińska, powinno być – Trasa nr 1 (1 kurs)Wola Dębińska – Jastew – Maszkienice – Wola Dębińska oraz, w części II jest – Trasa nr 2 (4 kursy)Wola Dębińska – Dębno Granice – Perła – Biadoliny Szlacheckie – Wola Dębińska, powinno być – część nr 2 – Trasa nr 2 (1 kurs) Wola Dębińska – Dębno Granice – Perła – Biadoliny Szlacheckie – Wola Dębińska.

Dyrektor szkoły

mgr inż. Agata Jankowska

 

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. a/a

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Utworzono: wtorek, 17 lipiec 2018 Poprawiono: piątek, 20 lipiec 2018 Opublikowano: wtorek, 17 lipiec 2018 Super User

Wola Dębińska,16 lipca 2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(unieważnione)

na zadanie

p.n.: Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019

 

I. Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej im. Stefana Wyszyńskiego

Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

Tel/faks 6658218

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http//:www.szkolawola.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Na podstawie; art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Dębno do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Woli Dębińskiej. Dowozy obowiązują w dniach nauki w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
 2. Przywóz odbywał się będzie w godzinach porannych, zaś odwóz w popołudniowych, według harmonogramu stanowiącego zał. nr 5 do zaproszenia.
 3. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz około 83 uczniów dziennie, przez okres ok 190 dni (przywóz i odwóz) na trasach:
 • I trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska – o długości ok. 29 km (dziennie - 1 kurs jednym pojazdem) – 51 osób. (przez jeden kurs Zamawiający rozumie przywóz dzieci rano do szkoły i odwóz popołudniu).
 • 2) II trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska – o długości ok. 34 km (dziennie – 1 kurs jednym pojazdem) – 32 osoby. (przez jeden kurs Zamawiający rozumie przywóz dzieci rano do szkoły i odwóz popołudniu).
 1. Ze względu na organizację pracy szkoły, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kursów określonych w ust. 3.
 2. Łączna ilość km dziennie na obydwu trasach wynosi maksymalnie 63 km.
 3. Harmonogram rozkładu jazdy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą.
 4. Liczba uczniów oraz dni są wartościami maksymalnymi i mogą być mniejsze od ilości uczniów faktycznie korzystających z przewozu oraz ilości dni, w których przewóz będzie wykonywany.
 5. Pojazdy, jakimi będzie wykonywane zamówienie powinny posiadać, odpowiednio dla części nr 1 zamówienia min 51 miejsc siedzących dla części nr 2 zamówienia min 32 miejsc siedzących, oraz być zdatne do użytkowania tj. posiadać aktualny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie ewentualne zmiany tras i godzin przewozu uczniów w zależności od zmiany organizacji pracy szkoły.
 7. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia, określający trasy przejazdów z podanymi kilometrami, godzinami wyjazdów i przyjazdów.
 8. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może się odbywać wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. W ramach wykonywanego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przewozu innych osób.
 9. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę przewożonych uczniów. Wykonawca w tym zakresie zobowiązuje się przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, które szczegółowo określa wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do zaproszenia.

 

IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:

 

Część 1I trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska

Cześć 2 - II trasa: Wola Dębińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska

 

V. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin rozpoczęcia: 03.09.2018 r.

Termin zakończenia: 21.06.2019 r.

 

VI. Kryteria wyboru:

Najniższa cena.

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

P1 = (Cn / Cr) * 100

gdzie:

P1 – liczba punktów w kryterium cena przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa cena zaoferowana w postepowaniu

Cr – cena rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie wykonawca, który wykaże, że:

 1. Posiada aktualne zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1907 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
 2. Posiada:
 • Dla części nr 1 – minimum 1 pojazd mogący przewieź min. 51 osób
 • Dla części nr 2 – minimum 1 pojazd mogący przewieźć min. 32 osoby

(Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać iż spełnia warunek dla obu części zamówienia, natomiast jeżeli składa na cześć 1 lub cześć 2 wykaże spełnienie warunku w odniesieniu do części na którą składa ofertę.

 1. Dysponuje:
 • Co najmniej jednym kierowcą z kwalifikacjami do kierowania autobusami
  z prawem jazdy kat. D oraz ukończonym kursem na przewóz osób,
 • Co najmniej jednym opiekunem posiadającym ukończony kurs w zakresie BHP oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

(Opis w/w warunku dotyczy części nr 1 lub części nr, 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, iż dysponuje:

 • co najmniej dwoma kierowcami z kwalifikacjami do kierowania autobusami
  z prawem jazdy kat. D oraz ukończonym kursem na przewóz osób,
 • co najmniej dwoma opiekunami posiadającym ukończony kurs w zakresie BHP oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
  w zaproszeniu do składania ofert i przygotować ofertę zgodnie z jego wymogami.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia określonych w rozdz. III zaproszenia.
 3. Kompletna oferta musi zawierać:
 4. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia
 5. Wykaz posiadanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia
 6. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia
 7. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub pisemnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 10. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 11. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową.
 2. Cena brutto powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności: paliwo, amortyzacje sprzętu, koszty przeglądów technicznych, napraw, wynagrodzenia pracowników, koszt uruchomienia taboru zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu obsługującego daną trasę itp.
 3. Cena oferty brutto uwzględnia wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianie.
 5. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cenę ostateczną wykonania przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

X. Opis dotyczący dokumentów i oświadczeń.

 

 1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
 2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem.
 3. Niedołączenie formularza ofertowego do oferty powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
 4. W przypadku braku pozostałych oświadczeń lub dokumentów w ofercie Wykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełniania. Nieuzupełnienie dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.
 5. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • Oczywiste omyłki pisarskie
 • Oczywiste omyłki rachunkowe

Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XI. Termin i tryb składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 10:00 w jednej
  z następujących form:
  1. przesłać pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-852 Dębno, Wola Dębińska 330, lub
  2. złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego - pokój nr 7 w terminie do 20 lipca 2018 r. do godz. 10:00
 2. W przypadku złożenia oferty osobiście lub przesłania pocztą, ofertę należy złożyć
  w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą:

Adres (firma) wykonawcy

Publiczna Szkoła Podstawowa

im Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno

 

Oferta na zadanie pn.:

Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Woli Dębińskiej w roku szkolnym 2018/2019 – część nr ……..

 

Nie otwierać przed 20 lipca 2018 r. do godz. 10:00

 

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną natychmiast zwrócone nadawcy.

 

XII. Informacje o formalnościach

 

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania o adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 • Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 • Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 • Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 • Przedstawienia zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Dębno na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na trasach objętych zaproszeniem.
 • Przedstawienia uprawnień kierowców (ksero prawa jazdy oraz ukończonego kursu na przewóz osób).
 • Przedstawienia zaświadczeń opiekunów o ukończonych kursie w zakresie BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Przedstawienia aktualnego badania techniczne pojazdów, którymi będzie realizował usługę (ksero dokumentu potwierdzającego wykonanie badania technicznego)

 

XIII. Osoba do kontaktu:

Pani Katarzyna Wolak

Tel/fax 14 66 58 218

 

XIV. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz posiadanego sprzętu
 3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób
 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
 5. Załącznik nr 5 - Harmonogram

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr  inż. Agata Jankowska

 

Otrzymują:

 • adresat
 • a/a

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

M PC200825
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.